OFERTA

Grupa Producentów Owoców „POLSKIE JAGODY” Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie „Wzrost jakości i konkurencyjności procesu przygotowania do sprzedaży poprzez zakup naważarki 10-cio wagowej i instalacji fotowoltaicznej oraz rozwój systemu teleinformatycznego”.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • Zadanie 1 Przygotowanie biznes planu,
  • Zadanie 2 Zakup nowych maszyn i urządzeń do przygotowania do sprzedaży produktów rolnych (naważarka 10-cio wagowa),
  • Zadanie 3 Rozbudowa systemu teleinformatycznego Plantator,
  • Zadanie 4 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy całkowitej netto 79,20 kWp.

Projekt wpisuje się w cele inwestycji KPO – Przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP oraz Wdrożenie zrównoważonych wzorców produkcji, w tym poprzez inwestycje środowiskowe.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie konkurencyjności oraz usprawnienie procesu magazynowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych i rozwiązań proekologicznych oraz zakup zaawansowanych technologicznie środków trwałych.

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia 1 463 649,29 PLN

Dofinansowanie z UE: 731 824,64 PLN