Go to Brand

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych: Indie, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja Marki Polskiej Gospodarki,
 • wzrost zainteresowania kontrahentów zagranicznych produktami pochodzącymi z Polski.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział GPO „Polskiej Jagody” Sp. z o.o.  w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 2. Udział w misjach zagranicznych,
 3. Zakup usługi doradczej i szkoleniowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa,
 4. Zakup materiałów promocyjnych,
 5. Wykonanie i tłumaczenie na język angielski strony internetowej.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 15.03.2017 r. do 30.06.2019 r.

Wartość projektu ogółem: 380 436.09 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 311 348.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 186 808.80 PLN